Actualité

Modification du plan de la collecte de déchêts

​Léif Bierger,


Opgrond vun der Pandemie COVID-19, huet sech am Offallkalenner rëm munches geännert. Den neie Poubellesystem deen den 1. Juli agefouert sollt ginn, gouf elo op den 1. Oktober 2020 verréckelt. Vu Juli bis September bleift alles wéi bis elo. Ab dem Oktober kommen dann och déi nei Poubellen dobäi. Den aktuellen Offallkalenner:

Offallkalenner


Chers citoyens,


En raison de la pandémie du COVID-19 le calendrier des déchets contient des changements. Le nouveau système de poubelles qui aurait dû prendre effet au 1er juillet sera reporté au 1er octobre 2020. Du juillet au septembre aucun changement n'a été fait. A partir du mois d'octobre les nouvelles poubelles seront opérationnelles. Le calendrier de déchets actuel:

Calendrier des déchets


Sehr geehrte Bürger,


Aufgrund der COVID-19 Pandemie, gibt es weitere Änderungen im Abfallkalender. SDas neue Abfallsystem, das fèr den 1. Juli geplant war, wird erst am 1. Oktober in Kraft treten. Von Juli bis September bleibt alles wie bisher. Ab Oktober wird das neue System in Kraft teten. Der aktuelle Abfallkalender:

Abfallkalender