Actualité

Vereedegung vum neie Gemengerot an der Gemeng Kiischpelt

Vereedegung vum neie Gemengerot vun der Gemeng Kiischpelt.

De 17. November 2017 hunn d'Membere vum neie Gemenerot hiren Eed ofgeluecht.

am neie gemengerot sinn:

den Här Jean-Marie BOUMANS, wunnhaft zu Äischer

d'Madame Françoise FOLMER, wunnhaft zu Pënsch

den Här Sven PATZ, wunnhaft zu Mäerkelz

den Här Christian SCHMIT, wunnhaft zu Pënsch

den Här Romain SCHMITZ, wunnhaft zu Lellgen

den Här Serge ZENNER, wunnhaft zu Kautebaach 


 

L'an mil dix-sept, le dix-sept du mois de novembre, ont comparu devant Yves Kaiser, bourgmestre de la commune de Kiischpelt, nommé à ces fonctions par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2017:

Monsieur  Jean-Marie BOUMANS  domicilié à Enscherange;

Madame   Françoise FOLMER        domicilié à Pintsch ;

Monsieur  Sven PATZ                       domicilié à Merkholtz;

Monsieur  Christian SCHMIT           domicilié à Pintsch;

Monsieur Romain SCHMITZ            domicilié à Lellingen;

Monsieur  Serge ZENNER                domicilié à Kautenbach;

proclamés élus aux fonctions de membres du conseil communal de la commune de Kiischpelt.