Actualité

Roadshow « RGTR »

Roadshow « RGTR »
mam Här Minister François Bausch
Eng Regionalversammlung vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, fir d'Bierger, Gemengepolitiker an all concernéiert Akteuren, iwwert d'Reorganisatioun vun de régionale Buslinnen.


Programm :

  • Virstellung vun der kompletter Reorganisatioun vun den ëffentleche Linne vum RGTR
  • En Ausbléck an Är Regioun
  • Oppen Diskussioun


Den Entrée ass fräi.

Datumen déi op de Gemengen virgesinn sinn, um 19.00 Auer:

Donneschdes, 6. Februar 2020 am Sall « Aula », zu Réiden op der Attert
Méindes, 10. Februar 2020am Centre culturel, zu Gréiwemaacher
Méindes, 24. Februar 2020am Cube 521, zu Maarnech
Mëttwochs, 26. Februar 2020am Centre Roudemer, zu Stengefort
Dënschdes, 3. Mäerz 2020am Festsall vun der « école fondamentale », zu Iechternach
Donneschdes, 5. Mäerz 2020am Sall Nic Welter, zu Miersch
Méindes, 9. Mäerz 2020an der Hall des Poches, um Belval
Méindes, 16. Mäerz 2020an der « Däichhal », zu Ettelbréck
Donneschdes, 26. Mäerz 2020am Centre scolaire et sportif « Gewännchen », zu   Réimech
Méindes, 30. Mäerz 2020am Sall « CELO », zu Hesper

 

Roadshow « RGTR »
avec Monsieur le Ministre François Bausch


Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics invite le public intéressé , les responsables communaux et les acteurs concernés à des conférences régionales sur la réorganisation complète des lignes d'autobus régionales.


Programme :

  • Présentation de la réorganisation des lignes d'autobus régionales du RGTR
  • Un aperçu spécifique de votre région
  • Échange de vues

Entrée libre.

Les dates prévues dans les communes suivantes, à 19:00 heures:


Jeudi, le 6 février 2020dans la salle « Aula » à Redange/Attert
Lundi, le 10 février 2020au Centre culturel à Grevenmacher
Lundi, le 24 février 2020au Cube 521 à Marnach
Mercredi, le 26 février 2020au Centre Roudemer à Steinfort
Mardi, le 3 mars 2020dans la salle des fêtes de l'école fondamentale d'Echternach
Jeudi, le 5 mars 2020dans la salle Nic Welter à Mersch
Lundi, le 9 mars 2020dans la halle des Poches à Belval
Lundi, le 16 mars 2020dans la « Däichhal », salle 2 à Ettelbruck
Jeudi, le 26 mars 2020au Centre scolaire et sportif « Gewännchen » à Remich
Lundi, le 30 mars 2020dans la salle « CELO » à Hesperange