Actualité

Kautenbach - Stationnement interdit - Op der Gare

Et ass vum 2ten bis den 4ten März inclus verbueden fir zu Kautebaach  op der Haisersäit bei den Haiser "1 an 2 op der Gare" ze parken. Fir méi Informatiounen, klickt w.e.g. folgenden Lien:

Avis au public

Règlement de circulation


Du 02 mars 2020 jusqu'au 04 mars inclus, le stationnement  sur toute la longueur du côté des maisons "1 et 2 op der Gare" à Kautenbach est interdit. Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens suivants:

Avis au public

Règlement de circulation