Actualité

Distributioun vun 50 Masken

Léif Biergerinnen a Bierger,

Wéi vun der Regierung verkënnegt, huet all Bierger deen ee „bon de retrait" geschéckt kritt huet d'Recht op weider 50 Masken. D'Gemeng organiséiert d'Verdeele vun dëse Maske folgendermoossen:

De 25. a 26. Mee tëschent 15:00 an 19:00 Auer op folgende Platzen:


Centre culturel Kautebaach
8, Konstemerstrooss
Centre communal Wëlwerwolz
5, op der Gare


Pro Stot w.e.g. nëmmen eng Persoun all d'Maske siche kommen.

All vulnerabel Persoun soll sech bei eis per Telefon 92.14.45.21/25/26 op der Gemeng mellen fir hir Maske geliwwert ze kréien.


DENKT DRUN ÄR „BONS DE RETRAIT'EN" MAT ZE BRÉNGEN !!!

Begleetbréiw mat den aktuellen Informatiounen


Chers citoyens,

Comme prévu par l'Etat, tous les citoyens qui ont reçu un « bon de retrait » ont droit à 50 masques supplémentaires. La commune organise la distribution de ces masques comme suite :

Du 25 au 26 mai entre 15h00 et 19h00 heures sur les places suivantes :


Centre culturel Kautebaach
8, Konstemerstrooss
Centre communal Wëlwerwolz
5, op der Gare


S.v.p. seulement une personne par ménage qui vient chercher les masques. Pour toutes les personnes vulnérables, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 92.14.45.21/25/26 pour la livraison à domicile des masques.

N'OUBLIEZ PAS VOS « BONS DE RETRAIT » !!!

Lettre d'accompagnement contentant plus d'informations

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Wie von der Regierung geplant haben alle Bürger die ein „bon de retrait" zugeschickt bekommen haben, ein Recht auf 50 weitere Masken. Die Gemeinde organisiert die Verteilung wie folgt:

Vom 25. bis 26. Mai zwischen 15:00 und 19:00 Uhr können sie auf folgenden Verteilungsplätzen ihre Maske abholen:


Centre culturel Kautebaach
8, Konstemerstrooss
Centre communal Wëlwerwolz
5, op der Gare

 

Es soll nur eine Person pro Haushalt die Masken abholen. Wenn Sie Risikopatient sind, kontaktieren Sie uns unter folgender Nummer 92.14.45.21/25/26 damit ein Termin für die Lieferung gemacht werden kann.

 

VERGESSEN SIE NICHT IHREN „BON DE RETRAIT" MIT ZU BRINGEN!!!

Begleitbrief mit zusätzlichen aktuellen Informationen