Horaire de fin d'année

HORAIRE DE FIN D'ANNÉE

 
 

Lundi, 23.12.2019 OUVERT AUX HEURES USUELLES
Mardi, 24.12.2019 OUVERT LE MATIN DE 09.00 à 11.30H
Mercredi, 25.12.2019 FERMÉ
Jeudi, 26.12.2019FERMÉ
Vendredi, 27.12.2019OUVERT AUX HEURES USUELLES
De Schäffen- a Gemengerot,
d'Personal vun der Verwaltung,
an d'Gemengenaarbechter

 

wënschen alle Bierger
schéi Feierdeeg a
vill Gléck am neie Joer!

Lundi, 30.12.2019OUVERT AUX HEURES USUELLES
Mardi, 31.12.2019 OUVERT LE MATIN DE 09.00 à 11.30H
Mercredi, 01.01.2020FERMÉ
Jeudi, 02.01.2020OUVERT AUX HEURES USUELLES
Vendredi, 03.01.2020OUVERT AUX HEURES USUELLES