Actualité

Faux messages életroniques


Faux messages életroniques

Il a été porté à notre connaissance que des courriels ont étés adressés à nos citoyens et aux personnes de contact diverses, qui à première vue étaient envoyées par nos agentes, Madame Viviane Funk et Madame Danielle Schmitz.

Nous tenons à avertir les personnes intéressées qu'il s'agit de messages truqués qui n'ont pas été envoyés par nos services et qui portent un danger potentiel, si les liens internet contenus dans ces messages seraient poursuivis

Nous vous prions donc de supprimer ces messages sans les ouvrir et surtout de ne pas suivre les liens y contenus.

Exemple d'un mail:

 

Veuillez noter que le nom d'expéditeur (viviane.funk@kiischpelt.lu) et l'adresse qui a effectué l'envoi (compras2@europeanelements.net) ne correspondent pas.


Falsch E-Mailen

Mir si gewuer ginn, dass E-Mailen un eis Bierger an un aner Kontaktpersoune geschéckt goufen, déi op den éischte Bléck esou ausgesinn, wéi wann se vun eise Beamtinnen, der Madamm Viviane Funk an der Madamm Danielle Schmitz, geschriwwe gi wieren.

Mir wëllen awer all déi betraffe Leit drop opmierksam maachen, dass et sech heibäi ëm truquéiert Messagen handelt, déi net vun eisen Zerwisser verschéckt goufen an déi geféierlech kéinte sinn, wann déi Linken déi an de Maile stinn ugeklickt ginn.

Dofir biede mir iech dës Messagen ze läschen ouni se opzemaachen an zemools net op déi Linken déi dra stinn ze klicken !

 

Hei gesäit een dass den Numm vum Sender (viviane.funk@kiischpelt.lu) net mam Numm vun der Mailadress (compras2@europeanelements.net) iwwertenee stëmmt.