DEN ËMGANG MAM COVID 19 (CORONAVIRUS) AN DER GEMENG KIISCHPELT


Version francaise en bas de page / Für deutsche Version runterscrollen

Ëffnungszäite vun der Gemengeverwaltung

Nodeems d'Gemengenhaus seng Diere fir de Public wéinst der Pandemie vum COVID-19 den 18.03.2020 zougemaach hat, kënnen d’Sekretariat, de Populatiounsbüro an d’Recette vun haut 2. Juni 2020 erëm fir de Public opgemaach ginn.

Mir weisen iech drop hin, datt am Gemengegebai eng Mask oder e Mondschutz muss gedroe ginn, grad wéi d'Mesurë vum Social Distancing mussen agehale ginn.

Fir laang Zäiten am Populatiounsbüro ze vermeiden, braucht dir fir d’Ufroe vun enger neier Carte d’Identité oder engem Pass bis op Weideres nach ëmmer e Rendezvous, rufft eis duerfir un um 921445-21.


Fir all déi ufälleg, isoléiert an/oder Persounen an Quarantän aus der Gemeng


D’Regierung définiéiert déi ufälleg Persounen folgendermoossen:


Ufälleg Persoune si Leit iwwer 65 Joeroder déijéineg, déi schonn eng vun deene folgende Krankheeten hunn. Déi concernéiert Krankheete sinn:

Diabetes, Kardiovaskulär Krankheeten, Chronesch Erkrankunge vun den Otemweeër, Kriibs an Immunschwächt opgrond vun enger Krankheet oder enger Therapie


All dës Persounen, an déi déi Doheem sinn wéinst Quarantän oder Isolatiounsmoossname, kënne sech am Fall vun dréngende Kommissiounen per Telefon zu den Öffnungszäiten bis 15.00h bei der Gemeng mellen, d'Personal an de Schäfferot probéieren de Leit op eng onbürokratesch Manéier ze hëllefen, sou wäit et méiglech ass. Och hei gëllen d'Telefonsnummere vun der Gemengeverwaltung:

92 14 45- 21        oder           92 14 45- 23        oder           92 14 45 – 26

Avis - Akaafszerwiss och fir Leit ënner Quarantän an/oder Isolatiounsmossnamen

Gestioun vum Offall

Den Haushaltsooffall, d'Valorlux (Plastik) an Pabeier gëtt weiderhin wéi um Offallkallenner ofgeholl.
Aus organisatoresche Grënn sinn de Containerpark zu Lentzweiler an zu Réiden bis op Weideres een Dag iwwert deen aneren op. Hei drënner fannt dir en Tablo mat den Ëffnungszäiten.
Des weideren gëtt drop higewisen dass d'Leit net sollen méi Dreck maachen, wéi firun der aktueller Situatioun och.
Fir méi Informatioune kënnt dir iech um Site vum SIDEC renseignéieren:

SIDEC
Offallkalenner 2020


Chèque-Services

Alleguer d'Kontrakter vum Chèque-Service, déi an der nächster Zäit auslaafen, ginn automatësch verlängert bis den Ausnamezoustand eriwwer ass an mussen eréicht dann verlängert ginn.

Carte d'identité

Ebenesou fir d'Carte d'identitéen, déi an der nächster Zäit oflaafen, mussen net direkt verlängert ginn an kënnen no dem Ausnamezoustand verlängert ginn.

Ëffentlech Evenementer

All ëffentlech Evenementer déi vun haut bis den 31. Juli 2020 inclus an der Gemeng sollte stattfanne sinn ofgesot, respektiv ginn op e spéideren Datum verréckelt.

Öffentlech Plaaze

Bis op weideres sinn och alleguerten d'Spillplazen an der Gemeng zou an dierfen net benotzt ginn.

Avis - Spillplazen

Probéiert déi physesch sozial Kontakter ënnert eneen ze vermeiden a gitt nëmmen an d'Ëffentlechkeet wann et wierklech néideg ass. Befollegt d'Uweisungen déi vun der Regierung virgeschriwwe ginn!!!

Dir kënnt gäre vum gudde Wieder profitéieren, dir kënnt eraus an d'Natur goen, mee maacht et eleng oder mat de Léit mat deenen dir souwisou doheem zesumme wunnt.

Bleift Doheem!

Allgemeng Recommandatiounen

De Schäfferot réit de Bierger sech onbedéngt un déi offiziell Recommandatiounen vun der Regierung ze halen, all néideg Informatiounen zum Thema sinn um Site vum Santésministère ze fannen:

www.sante.lu

Dossier Coronavirus

Dës Mesurë gëlle bis weider Uweisunge vun der Regierung kommen.

Weider Recommandatiounë an Informatiounen:

Angschtzoustänn, wat maachen?Heures d'ouverture de l'Administration communale

Après la fermeture de nos bureaux le 18.03.2020 à cause de la pandémie COVID-19, le service administratif (le secrétariat, le bureau de population et la recette) fonctionnera de nouveau aux heures usuelles d’ouverture à partir d'aujourd’hui, 2 juin 2020.

Il reste à noter que le port d’un masque et le respect des mesures sanitaires sont obligatoires dans la mairie.

Pour éviter des temps d'attente prolongés, les demandes de carte d'identité et de passeports se feront uniquement sur rendez-vous, à cet effet veuillez nous contacter au 921445-21.

Pour toutes les personnes vulnérables ou en quarantaine de la commune


Le gouvernement définit les personnes vulnérables comme suit:


Les personnes vulnérables sont les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d'une des maladies listées ci-après. Les maladies concernées sont :

Le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, le cancer, une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie


Toutes les personnes vulnérables et personnes en quarantaine peuvent, en cas de courses urgentes, contacter l'administration communale avant 15.00h chaque jour ouvrable. Le personnel de l'administration communale et le collège échevinal essayeront d'aider ces gens dans la mesure du possible. L'administration communale peut être contactée par téléphone aux numéros suivants:

92 14 45- 21        oder           92 14 45- 23        oder           92 14 45 – 26

Avis - Service d'achat disponible aux personnes en quarantaine

Gestion de déchets

Les déchets ménagers, sacs valorlux (plastique) et papier est toujours collecté auprès des ménages suivant le calendrier de déchets 2020.
Pour des raisons d’organisation, les horaires d'ouverture des points de collecte de Lentzweiler et Redange ont été ajustés et continueront de fonctionner jusqu'à nouvel ordre en alternance.
Il y a aussi appel aux citoyens de produir pas d'avantage de déchets qu'avant la situation de crise.
Pour plus d'informations:

SIDEC
Calendrier de déchets 2020


Chèque-Services

Tout contrat chèque-service qui viendra à terme durans le temps de crise, sera prolongé automatiquement jusqu'à la fin des mesures et ne devra pas être prolongé jusque là.

Carte d'identité

Les cartes d'identités qui viendront à échéance durant le temps de crise ne doient être prolongés qu'à la fin des mesures.

Événements publics

Tous les événements publics prévus jusqu'au 20 avril 2020 inclus sont annulés, respectivement seront reportés à une date ultérieure.

Öffentlech Plaaze

Les aires de jeux resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

Avis - Aires de jeux

Essayez d'éviter les contacts sociaux physiques et ne vous déplacez dans l'espace public que s'il est absolument nécessaire. Suivez les consignes du gouvernement!!!

Profitez du bon temps et sortez dans la nature, mais faites-le tout seul, voire uniquement avec les personnes de votre ménage.


Restez chez vous!


Recommandations générales

Le collège échevinal recommande vivement aux citoyens de se conformer aux consignes officielles du gouvernement, toutes les informations utiles sur ce sujet peuvent être consultées sur le site internet du Ministère de la Santé:

www.sante.lu

Dossier Coronavirus

Toutes ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la publication de consignes supplémentaires du gouvernement.

Plus de recommandations et informations:

  Que faire en cas d'angoisse?