DEN ËMGANG MAM COVID 19 (CORONAVIRUS) AN DER GEMENG KIISCHPELT

Version francaise en bas de page / Für deutsche Version runterscrollen

Ëffnungszäite vun der Gemengeverwaltung

D'Dire vun der Gemengeverwaltung bleiwen, ausser fir dréngend noutwendeg Demarchen, fir d'Ëffentlechkeet zou!

D'Bierger si gebieden, sech am Virfeld per Telefon oder Mail bei der Gemengeverwaltung ze mellen, fir e Rendez-vous ze kréien. (Méindes – Freides vun 8.30 bis 11.30 a vun 14.00 bis 16.30 Auer)

Tél.: 92 14 45 - 1

Mail: secretariat@kiischpelt.lu

 

Offiziell Dokumenter déi d'Leit an der nächster Zäit dréngend brauchen, wéi zB Certificats de résidence, kënnen zu jidderzäit iwwer den Internet um MyGuichet.lu (https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html) ugefrot ginn oder wärend de Bürosstonnen telefonesch oder per Mail bei der Gemengeverwaltung (921445-21/-23/-26; secretariat@kiischpelt.lu).

Fir all déi ufälleg Persounen aus der Gemeng


D’Regierung définiéiert déi ufälleg Persounen folgendermoossen:


Ufälleg Persoune si Leit iwwer 65 Joeroder déijéineg, déi schonn eng vun deene folgende Krankheeten hunn. Déi concernéiert Krankheete sinn:

Diabetes, Kardiovaskulär Krankheeten, Chronesch Erkrankunge vun den Otemweeër, Kriibs an Immunschwächt opgrond vun enger Krankheet oder enger Therapie


All dës Persounen kënne sech am Fall vun dréngende Kommissiounen per Telefon bei der Gemeng mellen, d'Personal an de Schäfferot probéieren de Leit op eng onbürokratesch Manéier ze hëllefen, sou wäit et méiglech ass. Och hei gëllen d'Telefonsnummere vun der Gemengeverwaltung:

92 14 45- 21        oder           92 14 45- 23        oder           92 14 45 – 26

Ëffentlech Evenementer

All ëffentlech Evenementer déi vun haut bis den 20. Abrëll 2020 inclus an der Gemeng sollte stattfanne sinn ofgesot, respektiv ginn op e spéideren Datum verréckelt.

Allgemeng Recommandatiounen

De Schäfferot réit de Bierger sech onbedéngt un déi offiziell Recommandatiounen vun der Regierung ze halen, all néideg Informatiounen zum Thema sinn um Site vum Santésministère ze fannen:

www.sante.lu

Dës Mesurë gëlle bis weider Uweisunge vun der Regierung kommen.





Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Die Türen des Rathauses bleiben, außer für absolut notwendige Behördengänge, für die breite Öffentlichkeit geschlossen!

Die Bürger werden gebeten, die Gemeindeverwaltung per Telefon oder Mail zwecks Terminanfrage im Voraus zu kontaktieren. (Montag – Freitag von 8.30 bis 11.30 und von 14.00 bis 16.30 Uhr)


Tél.: 92 14 45 - 1

Mail: secretariat@kiischpelt.lu


Offizielle Dokumente welche die Bürger in der nächsten Zeit dringend brauchen, wie zB Wohnsitzbescheinigungen, können jederzeit über den Internetdienst MyGuichet.lu (https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html) oder während der Öffnungszeiten telefonisch, bzw. per Mail bei der Gemeindeverwaltung (921445-21/-23/-26; secretariat@kiischpelt.lu). angefragt werden.

Für alle gefährdeten Personen in der Gemeinde


Die Regierung definiert die gefährdeten Personen folgendermassen:


Gefährdete Personen sind Personen, die über 65 Jahre alt sind oder bereits an einer der unten aufgelisteten Krankheiten leiden. Die betroffenen Krankheiten sind:

Diabetes, Kardiovaskuläre Krankheiten, Chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, Krankheits- oder therapiebedingte Immunschwäche


Die gefährdeten Personen können sich im Falle von dringenden Besorgungen per Telefon bei der Gemeinde melden, das Gemeindepersonal und der Schöffenrat werden versuchen diesen Bürgern auf unbürokratesche Weise ze helfen, sofern dies möglich ist. Auch hier gelten die Telefonnummern der Gemeindeverwaltung:

92 14 45- 21        oder           92 14 45- 23        oder           92 14 45 – 26

Öffentliche Veranstaltung

Alle öffentlichen Veranstaltungen, welche bis einschliesslich 20. April 2020 in der Gemeinde stattfinden sollten sind abgesagt worden oder werden auf ein späteres Datum verlegt.

Allgemeine Ratschläge

Der Schöffenrat rät den Bürgern sich unbedingt an die offiziellen Richtlinien der Regierung zu halten, alle nötigen Informationen zum Thema findet man auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums:

www.sante.lu

Diese Massnahmen gelten bis weitere Anweisungen von der Regierung mitgeteilt werden.





Heures d'ouverture de l'Administration communale

Les portes de la mairie resteront fermées au public, sauf pour les démarches administratives absolument nécessaires!

Les citoyens sont priés de contacter l'administration communale par téléphone ou par mail afin de fixer un rendez-vous. (Lundi – Vendredi de 8.30 à 11.30 et de 14.00 à 16.30 Auer)

 

Tél.: 92 14 45 - 1

Mail: secretariat@kiischpelt.lu


Les documents officiels, tels que les certificats de résidence, nécessités d'urgence pourront être commandés via le site internet MyGuichet.lu (https://guichet.public.lu/fr/myguichet.html) ou bien auprès de l'administration communale pendant les heures d'ouverture (Tél. 921445-21/-23/-26; Courrier électronique: secretariat@kiischpelt.lu).

Pour toutes les personnes vulnérables de la commune


Le gouvernement définit les personnes vulnérables comme suit:



Les personnes vulnérables sont les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d'une des maladies listées ci-après. Les maladies concernées sont :

Le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les maladies chroniques des voies respiratoires, le cancer, une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie


Toutes les personnes vulnérables peuvent, en cas de courses urgentes, contacter l'administration communale. Le personnel de l'administration communale et le collège échevinal essayeront d'aider ces gens dans la mesure du possible. L'administration communale peut être contactée par téléphone aux numéros suivants:

92 14 45- 21        oder           92 14 45- 23        oder           92 14 45 – 26

Événements publics

Tous les événements publics prévus jusqu'au 20 avril 2020 inclus sont annulés, respectivement seront reportés à une date ultérieure.

Recommandations générales

Le collège échevinal recommande vivement aux citoyens de se conformer aux consignes officielles du gouvernement, toutes les informations utiles sur ce sujet peuvent être consultées sur le site internet du Ministère de la Santé:

www.sante.lu

Toutes ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la publication de consignes supplémentaires du gouvernement.