Actualité

Communiqué de la commission d'intégration

Version française en bas de la page.​


 

Communiqué

Ëmfro « Zesummeliewen an der Gemeng Kiischpelt »


 


 

Léif Biergerin, léiwe Bierger,

d'Integratiounskommissioun, déi als Missioun huet sech em d'Fërderung vum Zesummeliewen souwéi der Integratioun an der Gemeng Kiischpelt ze bekëmmeren, invitéiert d'Bierger aus dem Kiischpelt un enger  Ëmfro deelzehuelen iwwer d'Zesummeliewen an der Gemeng.

An dëser anonymmer Ëmfro geet et drëms, fir Är direkt Meenungen an Är konkret Erwaardungen opzehuelen, an déi esou gutt wéi méiglech an déi zukünfteg Aarbechten an Aktiounen vun der Integratiounskommissioun mat afléissen ze loossen.  

D'Ëmfro gëtt am Abrëll 2019 mat engem Begleetschreiwes un all Biergerin / all Bierger ab 15 Joer aus der Gemeng geschéckt.

Mir géingen eis iwwer eng grouss Participatioun freeën. 

 

Merci elo schonns fir ären Bäitrag fir zesummen d'Liewen am Kiischpelt nach besser kënnen ze gestalten!

 

D'Memberen vun der Integratiounskommissioun vun der Gemeng Kiischpelt :

Viala Tcheugoué Tchami (President)

Françoise Folmer (Vize-Presidentin)

Viviane Funck (Sekretärin)

Jules Barthel

Conny Diederich

Maryse Fug

Josée Kaiser

Yves Kaiser

N'Goran Bile


 

Den Originalfichier fannt dir ënner folgendem Link:

Communiqué Ëmfro « Zesummeliewen an der Gemeng Kiischpelt »


 

Communiqué

Enquête « Vivre ensemble dans la commune de Kiischpelt »


 


 

Chère citoyenne, cher citoyen,

la commission d'intégration, qui a comme mission de promouvoir le vivre ensemble et l'intégration dans la commune de Kiischpelt, invite les habitants du Kiischpelt à participer à une enquête sur le "vivre ensemble" dans la commune.

A travers cette enquête anonymisée, nous souhaitons directement recueillir vos avis, vos besoins et vos attentes afin de les inclure dans la mesure du possible dans les futurs travaux et actions de la Commission d'Intégration.  

Le questionnaire sera envoyé en avril 2019 avec une lettre d'accompagnement à chaque citoyenne/chaque citoyen de la commune âgée/âgé de 15 ans et plus.

Nous serions ravis de pouvoir compter sur un nombre important de participants. 

 

 

Merci d'avance de votre contribution pour développer ensemble et davantage  la vie en commun au sein du Kiischpelt!

 

Les membres de la commission d'intégration de la commune de Kiischpelt:

Viala Tcheugoué Tchami (Président)

Françoise Folmer (Vice-Présidente)

Viviane Funck (Secrétaire)

Jules Barthel

Conny Diederich

Maryse Fug

Josée Kaiser

Yves Kaiser

N'Goran Bile

 

Vous pouvez consulter l'original du document sous le lien suivant:

Enquête « Vivre ensemble dans la commune de Kiischpelt »