Actualité

Vereedegung vum neien Gemengenconseil an der Gemeng Kiischpelt

​Vereedegung vun den neien Gemengenmemberen aus der Gemeng Kiischpelt.

Den 17 ten November hun sie hieren Eed ofgelucht.

Den neien Gemengrot setzt sech zesummen aus:


 

Här BOUMANS Jean-Marie wunnhaft zu Äischer

Madame FOLMER Françoise wunnhaft zu Pënsch

Här PATZ Sven wunnhaft zu Märkelz

Här SCHMIT Christian wunnhaft zu Pënsch

Här SCHMITZ Romain wunnhaft zu Lellgen

Här ZENNER Serge wunnhaft zu Kautebaach 


 

L'an mil dix-sept, le dix-sept du mois de novembre, ont comparu devant Yves Kaiser, bourgmestre de la commune de Kiischpelt, nommé à ces fonctions par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2017:

Monsieur  Jean-Marie BOUMANS  domicilié à Enscherange;

Madame   Françoise FOLMER        domicilié à Pintsch ;

Monsieur  Sven PATZ                      domicilié à Merkholtz;

Monsieur  Christian SCHMIT           domicilié à Pintsch;

Monsieur Romain SCHMITZ            domicilié à Lellingen;

Monsieur  Serge ZENNER                domicilié à Kautenbach;

proclamés élus aux fonctions de membres du conseil communal de la commune de Kiischpelt.